Vijesti

Naslovna » Vijesti » Natječaj za udruge Krapinsko – zagorske županije

Natječaj za udruge Krapinsko – zagorske županije

Natječaj za dodjelu potpore projektima ili programima udruga za 2014. g.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji.

        

           REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 007-02/14-01/16
URBROJ: 2140/01-02-14-02
Krapina, 26. ožujka 2014.

 

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 88/01 i 11/02), članka 6. Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/14) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 11/06, 14709, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima
ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

I. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji.

II. Za dodjelu financijskih potpora iz Županijskog proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji obveza osiguranja sredstava u Županijskom proračunu odnosno čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih izvora – udruge kulturnog amaterizma, udruge sportske, tehničke, poljoprivredne djelatnosti. Iznimno, ukoliko su u poziciji udruge-partnerice u više-partnerskom projektu.

III. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:

 1. Unapređenje zdravlja i prevencija,
 2. Zaštita okoliša i održivi razvoj,
 3. Kulturna baština i nove medijske kulture,
 4. Djeca i mladi,
 5. Unapređenje položaja ranjivih skupina,
 6. Unapređenje kvalitete života ruralnih područja.

IV. Projekti ili programi za koje se traži financijska potpora vrednuju se po sljedećim kriterijima:

 1. Upravljački kapacitet prijavitelja (ljudski resursi, financije, oprema),
 2. Partnerstvo prijavitelja s drugim dionicima,
 3. Područje provođenja projekta ili programa i njegov utjecaj na regionalnu, državnu ili međunarodnu razinu,
 4. Sudjelovanje volontera/ki u projektu ili programu,
 5. Dosadašnje iskustvo u provođenju projekta ili programa,
 6. Povezanost projekta ili programa sa Županijskom razvojnom strategijom, te ostalim razvojnim dokumentima na regionalnoj razini,
 7. Održivost projekta ili programa sukladno s razvojnim planom udruge,
 8. Zapošljavanje predviđenim projektom ili programom,
 9. Predviđeno financiranje projekta ili programa.

V. Financijsku potporu ne mogu ostvariti:

 1. Veći znanstveno-istraživački projekti ili programi,
 2. Projekti ili programi vjerskih ciljeva i aktivnosti,
 3. Aktivnosti u državnoj nadležnosti (osnovna zdravstvena i socijalna skrb, formalno obrazovanje i sl.),
 4. Projekti ili programi koji se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju objekata ili kupnju opreme,
 5. Projekti ili programi prijavitelja koji su na bilo koji način povezani s političkim strankama što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta ili programa.

VI. Stručno povjerenstvo izvršit će verifikaciju pristiglih projekata ili programa te predložiti visinu potpore. Financijsku potporu odobrava Župan, nakon čega se zaključuje ugovor između Županije i udruge o financijskoj potpori projektu ili programu udruge.

VII. Financijske potpore dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 5.000,00, do maksimalno 50.000,00 kuna.

VIII. Prijave se šalju poštom na propisanim obrascima koji se mogu naći na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr ili online preko web stranice eprijava.kzz.hr


IX. Rok za prijavu projekata ili programa je 30 dana od dana objave u dnevniku «Večernji list».

X. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade da sukladno članku 7. i 8. Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, u roku 8 dana od dana donošenja ovog zaključka, obavi objavu i provedbu natječaja.

XI. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», u javnom tiskovnom glasilu i na web-stranicama Županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Popis potrebne dokumentacije (za slanje prijave poštom, ne vrijedi za online prijavu):

 • Obrazac za prijavu projekta ili programa (izvornik)
 • Obrazac proračuna projekta ili programa (izvornik)
 • Izvadak iz Registra udruga RH (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH) (1 primjerak)
 • Životopis voditeljice/a projekta ili programa ne stariji od 6 mjeseci s datumom i potpisom voditeljice/voditelja projekta ili programa na obrascu životopisa Europas (izvornik)
 • Popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge (izvornik)
 • Potpisan i ovjeren pečatom obrazac za prijavu projekta ili programa
 • Potpisan i ovjeren pečatom obrazac za proračun projekta ili programa

Prijave poštom šalju se na adresu:
Krapinsko – zagorska županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Magistratska 1
49000 Krapina

Obrasce možete preuzeti na stranicama Krapisnko – zagorske županije

 

Izvor KZŽ

Podijeli:

Pretraži

Najnovije objave

Skip to content